Career

Job Description:
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ งานตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา และข้อกำหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมางานก่อสร้างของแต่ละโครงการ เพื่อให้การดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
• จัดทำรายงานการทำงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา

Qualification:

• เพศชาย
• อายุ 20 – 29 ปี
• วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี ด้านก่อสร้าง,โยธา , สถาปัตยกรรม , ตกแต่งภายใน ,เคหะภัณห์ ,       
   เครื่องเรือน   ฯลฯ
• มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน  2-5 ปี
• มีระเบียบวินัย , ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา


File max size 20mb.

Copyright © 2013 Taskinterior CO.,LTD. All Rights Reserved.